Regulamin Systemu Egzaminacyjnego eECDL.pl

(dla kont typu: kandydat)

Regulamin obowiązuje od 25-05-2018

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Administrator - Polskie Towarzystwo Informatyczne z siedzibą w Warszawie (PTI), zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043879, NIP: 5220002038, REGON: 001236905, ul. Solec 38 lok 103 00-394 Warszawa,

Centrum Egzaminacyjne (CE) - certyfikowane centrum egzaminacyjne ECDL, które ma prawo przeprowadzania egzaminów ECDL Polska we współpracujących z nim Laboratoriach. Spis CE dostępny jest na stronie www.ecdl.pl,

Certyfikat - indywidualny dokument, wystawiany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, potwierdzający zaliczenie Egzaminów ze wszystkich lub części modułów, w ramach wybranego produktu ECDL,

ECDL (European Computer Driving Licence) - koncepcja certyfikacji umiejętności komputerowych na różnych poziomach i w różnych obszarach. „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych” to polski odpowiednik nazwy ECDL,

ECDL Polska, Polskie Biuro ECDL - wydzielona jednostka Polskiego Towarzystwa Informatycznego, którego zadaniem jest koordynacja prac, obsługa informacyjna systemu wydawania certyfikatów ECDL i nadzór nad rzetelnością przeprowadzania egzaminów,

eECDL.pl - System Egzaminacyjny eECDL.pl,

Egzamin - test sprawdzający wiedzę kandydata z jednego z dostępnych modułów i/lub produktów ECDL; przystąpienie do egzaminu możliwe jest po jego wcześniejszym zaplanowaniu przez Egzaminatora (minimum 3 dni przed rozpoczęciem) i potwierdzeniu przez Kandydata,

Egzaminator - osoba fizyczna, która posiada umowę licencyjną z Administratorem, upoważniającą ją do prowadzenia Egzaminów ECDL; spis Egzaminatorów dostępny jest na stronie www.ecdl.pl,

Kandydat - osoba fizyczna, na imię której Administrator prowadzi Konto Osobiste,

Kod egzaminacyjny – kod wydawany przez PTI po dokonaniu opłaty egzaminacyjnej, służący opłaceniu egzaminu w Serwisie,

Konto Osobiste - dostępna dla Kandydata część Serwisu, za pośrednictwem której Kandydat samodzielnie zarządza procesem zdawania egzaminów i zdobywania certyfikatów z oferty ECDL Polska,

Koordynator Regionalny ECDL - Powołany przez PTI przedstawiciel regionalny, nadzorujący prawidłowy przebieg certyfikacji ECDL na terenie Regionu,

Laboratorium (Lab) - certyfikowane miejsce egzaminacyjne, w którym Egzaminator, w porozumieniu z CE, ma prawo przeprowadzać egzaminy ECDL. Spis Lab dostępny jest na stronie www.ecdl.pl,

Regulamin - Regulamin Systemu Egzaminacyjnego eECDL.pl oraz załączniki określające szczegółowe warunki wykonywania certyfikacji ECDL w Polsce,

Serwis - portal System Egzaminacyjny eECDL.pl, figurujący pod adresem internetowym http://www.eecdl.pl/system, będący platformą internetową, umożliwiającą Kandydatom zdobywanie kolejnych certyfikatów z oferty ECDL Polska.

§2

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest właścicielem Serwisu oraz koordynuje i nadzoruje certyfikację ECDL w Polsce na licencji Fundacji ECDL, prowadzoną za pośrednictwem Systemu Egzaminacyjnego eECDL.pl.

§3

Administrator zapewnia Kandydatowi zachowanie tajemnicy co do faktu posiadania Konta Osobistego i procesu zdobywania certyfikatów ECDL Polska, z wyłączeniem sytuacji, gdy ujawnienia tych informacji zażąda uprawniona instytucja, lub Kandydat wyrazi na to zgodę.

Rozdział II
Zasady i tryb prowadzenia Konta Osobistego
§4

 1. Administrator otwiera i prowadzi Konto Osobiste na podstawie umowy o świadczenie usług. Zawarcie przez Kandydata tej umowy odbywa się poprzez poprawną rejestrację w Serwisie, dla której konieczne jest łączne spełnienie warunków: podanie prawidłowych danych osobowych, podanie aktywnego adresu e-mail, zaakceptowanie regulaminu Systemu Egzaminacyjnego eECDL.pl.
 2. Rejestracja oraz utworzenie Konta Osobistego następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://eecdl.pl/system/rejestracja.php. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 3. Kandydat może założyć tylko jedno Konto Osobiste. Posiadaczem Konta Osobistego może być tylko jedna osoba.
 4. Konto Kandydata zakładane jest na czas nieokreślony i prowadzone jest nieodpłatnie.
 5. Konto Kandydata zabezpieczone jest hasłem znanym tylko Kandydatowi.
 6. Kandydat zdaje egzamin po uprzednim dokonaniu opłaty egzaminacyjnej. PTI dokumentuje otrzymaną opłatę fakturą VAT.
 7. Opłaty można dokonać poprzez sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://kasa.eecdl.pl/, dostępny bezpośrednio z Serwisu lub przelewem po zamówieniu kodu egzaminacyjnego w Polskim Biurze ECDL.
 8. Kod egzaminacyjny jest ważny przez 6 miesięcy. Przystąpienie do egzaminu ECDL po upływie tego terminu wymaga nowej wpłaty.
 9. Obowiązującym na terenie całego kraju Cennikiem ECDL jest ten opublikowany na stronie http://ecdl.pl/cennik/. Wraz z momentem opublikowania nowego Cennika, stary traci ważność.
 10. Kandydat nie może udostępniać swojego Konta Osobistego osobom trzecim.

§5

Usunięcie Konta Osobistego następuje wskutek:

 1. wniosku Kandydata,
 2. decyzji władz PTI - w przypadku naruszenia przez Kandydata zasad Regulaminu.

Rozdział III
Dane osobowe i polityka prywatności
§6

Administrator dba o dane osobowe kandydata. Szczegółowy opis dotyczący ochrony danych osobowych znajduje się w polityce prywatności, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

Rozdział IV
Procedura przeprowadzania egzaminów
§7

 1. Egzaminy obsługiwane są za pomocą systemu informatycznego i mogą odbywać się wyłącznie w Laboratoriach.
 2. Kandydat musi uzgodnić bezpośrednio z wybranym Centrum Egzaminacyjnym lub Egzaminatorem dokładny termin i miejsce egzaminu (datę dzienną, godzinę, nazwę laboratorium oraz jego adres).
 3. Kandydat stawia się na egzamin z opłaconym kodem egzaminacyjnym, który przekazuje egzaminatorowi.
 4. Przed przystąpieniem do egzaminu Kandydat potwierdza nazwę i lokalizację laboratorium egzaminacyjnego w aplikacji egzaminacyjnej.
 5. Po potwierdzeniu nazwy i lokalizacji kandydat loguje się do aplikacji egzaminacyjnej poprzez wpisanie swojego nr PESEL (lub identyfikatora krajowego dla obcokrajowców) oraz numeru egzaminatora.
 6. Egzaminator sprawdza tożsamość kandydata na podstawie dokumentu ze zdjęciem zawierającego PESEL Kandydata (lub identyfikator krajowy dla obcokrajowców).
 7. W przypadku, gdy kandydat chce skorzystać z opłaty ulgowej, egzaminator sprawdza również dokument potwierdzający uprawnienia do ulgi opisanej w aktualnym Cenniku Usług ECDL Polska.
 8. Kandydat może rozpocząć egzamin dopiero po potwierdzeniu przez egzaminatora, iż egzamin jest gotowy do uruchomienia.
 9. Kandydat musi stosować się do poleceń egzaminatora.
 10. Po pozytywnym zdaniu egzaminu (egzaminów), Kandydat może zamówić wybrany Certyfikat ECDL poprzez swoje Konto Osobiste.
 11. Wszystkie Certyfikaty ECDL są imienne, a ich ważność jest bezterminowa.
 12. Certyfikat zamówiony przez Kandydata, zostanie dostarczony do niego pocztą na adres podany w serwisie lub do wybranego przez Kandydata Centrum Egzaminacyjnego.
 13. Na życzenie Kandydata Polskie Towarzystwo Informatyczne może wystawić duplikat Certyfikatu lub Certyfikat w formie karty plastikowej, za co Kandydat wnosi opłatę zgodnie z aktualnym Cennikiem Usług ECDL Polska. Dokument zostanie dostarczony do Kandydata na tych samych zasadach co Certyfikat.

§8

Ponowne przystąpienie do Egzaminu, który nie doszedł do skutku lub został przerwany przed czasem, jest możliwe w przypadkach, gdy było to następstwem okoliczności nie leżących po stronie Kandydata. Kandydat może ponownie, bez dokonywania dodatkowych opłat, ustalić datę egzaminu według procedury przewidzianej w § 7 Regulaminu.

§9

 1. Do zaliczenia Egzaminu z odpowiednich produktów ECDL, konieczne jest udzielenie poprawnych odpowiedzi lub prawidłowe wykonanie poleceń dla co najmniej 75% pytań/poleceń w pojedynczym teście. Wynik Egzaminu znany jest po jego sprawdzeniu przez Egzaminatora lub automatycznie przez Serwis, w ciągu do siedmiu dni od daty egzaminu.
 2. Wynik widoczny jest na Koncie Osobistym Kandydata w Serwisie.
 3. Niezaliczony Egzamin może być powtórzony według procedury opisanej w § 7 Regulaminu, nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu niezaliczenia egzaminu.

Rozdział V
Reklamacje
§10

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub uzyskanego wyniku Egzaminu mogą być reklamowane przez Kandydata poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Osobiste Kandydata w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta Osobistego.

Rozdział VI
Inne postanowienia
§11

 1. Regulamin jest dostępny w Serwisie pod adresem: http://www.regulamin.eecdl.pl
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Kandydatów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
 4. Warunkiem dalszego korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Kandydat składa oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia”. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Kandydat rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z usunięciem Konta Osobistego i wszystkich informacji o zdanych bądź niezdanych egzaminach.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

Niniejszy regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://www.regulamin.eecdl.pl


POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

(załącznik nr 1 do Regulaminu)

Art. 1
DANE OSOBOWE

 1. PTI jako Administrator danych osobowych Serwisu, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed dostępem osób nieuprawnionych. PTI zapewnia wszystkim zarejestrowanym Kandydatom realizację uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych Kandydatów jest umowa zawarta pomiędzy Kandydatem a PTI, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu przez Kandydata i dla wykonania której przetwarzanie danych Kandydata jest niezbędne. Podstawą prawną może być również prawnie uzasadniony interes instytucji realizującej projekt finansowany przynajmniej w części ze środków publicznych (w tym unijnych), w którym uczestniczy kandydat, zwaną dalej „Instytucją”.
 3. Dane Kandydatów przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy. Celem realizacji umowy jest umożliwienie Kandydatowi wzięcia udziału w procesie certyfikacji ECDL i uzyskanie certyfikatu ECDL. Dane Kandydatów mogą być również przetwarzane dla celu rozliczenia projektu realizowanego przynajmniej w części ze środków publicznych (w tym unijnych), w którym uczestniczy kandydat.
 4. Dane Kandydatów jakie przetwarza PTI to:
  • W celu potwierdzenia tożsamości kandydata – imię nazwisko, nr PESEL.
  • W celu komunikacji oraz rejestracji konta w Serwisie – adres email.
  • W celu wysłania certyfikatu/karty plastikowej – adres korespondencyjny.
  • W celu alternatywnej wobec adresu email komunikacji – nr telefonu.
  • W celu wystawienia karty plastikowej – wizerunek (zdjęcie).
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 6. Dane osobowe Kandydata będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do czasu rozwiązania Umowy oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. Niektóre dane kandydatów jak np. dane z wystawionych faktur mogą być przetwarzane dłużej ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe.
 7. Administrator może przekazać Dane kandydatów następującym kategoriom odbiorców:
  We wszystkich przypadkach:
  • Dla potrzeb przeprowadzenia egzaminu:
   Egzaminatorom ECDL, Centrom Egzaminacyjnym ECDL, Laboratoriom ECDL, Koordynatorom ECDL, dostawcom usług IT obsługującym system egzaminacyjny, Pracownikom PTI odpowiedzialnym za egzaminy ECDL oraz księgowość.
  • Dla potrzeb wysyłki zamówionego certyfikatu:
   Poczcie Polskiej lub firmom kurierskim.
  • Dla potrzeb wystawienia kart ECDL:
   Firmom realizującym usługi tłoczenia kart plastikowych.
  • Organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  W przypadku gdy Kandydat skorzysta z możliwości opłacenia egzaminów przez Instytucję w ramach projektu finansowanego przynajmniej w części ze środków publicznych:
  • Dla potrzeb potwierdzenia opłacenia egzaminu, PTI przekaże Instytucji informacje niezbędne do dokonania opłaty w Serwisie.
  • Dla potrzeb rozliczenia opłaty dokonanej przez Instytucję, w przypadku gdy Kandydat zda egzamin, PTI umożliwi Instytucji możliwość zamówienia certyfikatu dla Kandydata oraz przekaże go Instytucji w celu dopełnienia obowiązków wynikających z obowiązującego prawa oraz wręczenia go Kandydatowi.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać danych Kandydatów do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Kandydat ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Art. 2
KWESTIE TECHNICZNE

Niektóre dane zbierane są automatycznie, w sposób pasywny, gdy korzystają Państwo z witryn internetowych PTI. Informacje te powiązane są z urządzeniem, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do witryn PTRI, i obejmują adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki, przekierowania URL, dane dotyczące godzin dostępu i lokalizacji geograficznej.

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. PTI wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do potrzeb przeprowadzanych Egzaminów. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw PTI, próby włamania lub innego działania na jego szkodę. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Kandydat może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies).

Art. 3
INFORMACJA HANDLOWA
Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Kandydatom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu, zmiany w systemach certyfikacji).
Art. 4
ZAMKNIĘCIE KONTA
Rozwiązanie umowy przez Kandydata jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie, poprzez kontakt z Administratorem poprzez adres e-mail: administrator@eecdl.pl lub poprzez samodzielne usunięcie konta przy pomocy Serwisu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem Konta Osobistego, a tym samym wszystkich informacji dotyczących zdawanych egzaminów i uzyskanych certyfikatów. Pełne usunięcie danych nastąpi po upłynięciu okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową. Do tego momentu konto pozostanie zablokowane.
Art. 5
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Z Administratorem można skontaktować się poprzez:
 • Korespondencję kierowaną na adres: Polskie Towarzystwo Informatyczne ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa.
 • Specjalnie do tego powołane Polskie Biuro ECDL znajdującym się w siedzibie administratora, telefonując pod numer: +48 22 838 47 05 lub pisząc na adres biuro@ecdl.pl.
 • Powołanego przez PTI inspektora ochrony danych pisząc na adres: abi@pti.org.pl.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować e-mailem na adres biuro@eecdl.pl
UWAGA
Przesłanie formularza rejestracji oznacza akceptację Regulaminu.